Search results

(26 - 50 of 135)

Pages

Mulier ex Ducatu Wirttembergensi
Cives Hollandica
Mercatoris Hollandici Vxor
Navigatoris Hollandici Vxor
Navigatoris Hollandici Vxor
Navigatoris Hollandici Vxor
Navigatoris Hollandici Vxor
Nobilis Mulier Brabantica
Nobilis Mulier Brabantica
Mulier Generosa Brabantica
Mulier Generosa Brabantica
Mulier primaria Antuerpiensis, in ornatu domestica
Mulier Antverpiensis, bonae qualitatis
Mulier Antverpiensis, bonae qualitatis
Mulier Antuerpiensis
Civis aut Mercatoris Antuerpiensis Vxor
Mulier Religiosa Antuerpiensis
Mulier Generosa Coloniensis
Mulier Generosa Coloniensis
Ciuis Coloniensis Vxor
Civis Coloniensis Filia
Civis Coloniensis Filia
Mulier Coloniensis bonae qualitatis
Mulier Coloniensis
Mulier Coloniensis

Pages